Vakantierooster

Vakantierooster 2022-2023


Herfstvakantie           zaterdag 22 oktober 2022 t/m zondag 30 oktober 2022
Kerstvakantie            zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie     zaterdag 25 februari 2023 t/m zondag 5 maart 2023
Paasweekend           vrijdag 7 april 2023 t/m maandag 10 april 2023
Meivakantie               zaterdag 22 april 2023 t/m zondag 7 mei 2023
Koningsdag               donderdag 27 april 2023
Hemelvaart-              donderdag 18 mei 2023 t/m zondag 21 mei 2023
          weekend
Pinksterweekend.      zaterdag 27 mei 2023 t/m maandag 29 mei 2023
Zomervakantie           zaterdag 8 juli 2023 t/m zondag 20 augustus 2023

Verlofaanvragen buiten de vakanties om

Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. De afdeling leerplicht van de gemeente Stichtse Vecht ziet er op toe dat zowel de school als de ouders zich aan de vakanties houden. Extra vrij geven mag de school alleen binnen de toegestane zogenoemde marge-uren en deze voor de kinderen vrije tijd wordt door de leerkrachten ingezet voor studiemomenten. De school kan daarom geen extra verlof toekennen voor vakanties buiten de reguliere vakanties om. Verlofaanvragen met daarbij toegevoegd een verklaring van de werkgever of arts kunnen wel in behandeling genomen worden. U kunt daarmee aantonen dat de vakantie buiten de toegestane periode noodzakelijk is.

Ook kan er een dag verlof worden aangevraagd voor huwelijk, geboorte, overlijden en ambts- of huwelijksjubilea. Voor het aanvragen van dergelijk verlof kunt u bij de administratie een formulier halen. U ontvangt dan schriftelijk een bevestiging.

Regelmatig houdt de leerplichtambtenaar van de gemeente controles op de scholen om na te gaan of er ongeoorloofd wordt verzuimd. Deze controles vinden vooral plaats vlak voor vakanties.

Een niet leerplichtige, zoals een 4-jarige, valt na inschrijving op een school niet onder de leerplichtwet. Ouders kunnen in overleg met de school afspraken maken over aan- en afwezigheid van hun kind op school.

Meer informatie is te vinden op de site van het Ministerie van Onderwijs.