Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel. U kunt zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad (zittingsperiode van twee jaar). In de raad van onze school zitten vier leden (met stemrecht): twee ouder- en twee teamleden. De MR overlegt met de directie en de Stichting Rijn en Heuvelland / Wereldkidz over schoolzaken. . GMR Cluster Maarssen bestaat uit Wereldkidz Bolenstein, Wereldkidz Palet, Wereldkidz Triangel en Wereldkidz Tweesprong, .

Voor het schooljaar 2017-2018 hebben de volgende leden zitting in de medezeggenschapsraad:

Personeelsgeleding:
Marga van der Meulen.
Hester Bargeman.

Oudergeleding:
Pieter Kop. (voorzitter)
Ingrid van der Velden.


Klik hier voor de GMR-pagina op de site van Wereldkidz. Hieronder volgen de notulen van de MR (vanaf september 2017).
Jaarverslag MR 2016_2017.pdf
MR-notulen van 19 september 2017.pdf
MR-notulen van 13 november 2017.pdf
MR-notulen van 15 januari 2018.pdf